اهداف انجمن

اهداف انجمن عبارتند از :

الف )  کلیات

 • اطلاع رسانی در مورد بیماری های سرطانی – طرق پیشگیری و درمان .
 • شناسایی و حمایت و راهنمایی بیماران به مراکز تخصصی و درمان .
 • بررسی وضعیت مالی بیماران و کمک به بهبود وضعیت آنها و تامین رفاه بیماران و خانواده آنها .
 • کمک و تامین هزینه های درمانی بیماران نیازمند .
 • کمک مالی و پشتیبانی به خانواده بیماران و جلوگیری از فرو پاشی و انهدام آنها .
 • همکاری با وزارت بهداشت و درمان و دیگر مراکز آموزشی و درمانی .
 • کمک به گسترش مراکز درمانی و خرید تجهیزات مورد نیاز .
 • ایجاد مراکز مشاور درمانی و روان درمانی برا ی خانواده و بیماران سرطانی .
 • تامین نیروی متخصص در حوزه تغذیه خاص بیماران سرطانی .
 • ایجاد مراکز تحقیقاتی و حمایت و پشتیبانی از طرح ها و تحقیقات در مورد سرطان .
 • چاپ نشریه انجمن بعد از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد .

 

ب ) روش اجرایی هدف

 • اطلاع رسانی از طریق چاپ نشریه ، جزوات ، کتب ، پوستر ، جراید و صدا و سیما .
 • جذب کمک های مادی و معنوی مردم ، ارگان ها ، سرمایه گذاری و ایجاد مراکز زود بازده که سود حاصله به طور کامل صرفا در جهت اهداف مندرج در اساسنامه انجمن خواهد شد .
 • برگزاری برنامه های هنری و انجام فعالیت فرهنگی و ایجاد واحدهای تولیدی که کلیه ی فعالیت ها و تمام حقوق مادی و معنوی فعالیت ها در جهت اهداف انجمن خواهد بود .

تبصره 1 : هر گونه سوء استفاده از حقوق مادی و معنوی انجمن مورد پیگرد قانونی خواهد شد .

 

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

بودجه انجمن از طریق ذیل تامین می شود :

 • جذب حمایت های مالی و کمک های مردمی و پذیرش وقف ، ارث .
 • جذب کمک های مالی از طریق ارگان ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی .
 • سود حاصل از تمام فعالیت های هنری – فرهنگی –  اقتصادی .
 • سود حاصل از ایجاد مراکز – تجهیزات پزشکی –  آزمایشگاهی – کلینیکی – رفاهی – تولیدی .