گزارشات مالی

به جهت شفافیت مالی هر ساله انجمن توسط حسابرس مستقل بازرسی و حسابرسی میگردد که گزارش بازرس در پایان سال در سایت منتشر میگردد.

 

عملکرد سال گزارش حسابرس مستقل
1391 دانلود فایل بصورتimages
1392 دانلود فایل بصورت images
1393 دانلود فایل بصورت images
1394 دانلود فایل بصورت images
1395 دانلود فایل بصورت images