گزارش آماری

 

سال مالی  تعداد نفر پذیرش شده کل کمکهای پرداختی سرانه کمکهای پرداختی به هربیمار
 سال89 123 46,200,000 375,610
 سال90 350 358,800,000 1,025,143
سال91 339 395,370,000 1,166,283
سال92 269 533,764,750 1,984,256
سال93 138 475,417,780 3,445,056
سال94 240 1,318,048,408 5,491,868
سال95 279 1,717,175,850 6,154,752
كل دوره از 89 تا 95 1738 4,844,776,788 2,787,559