درباره انجمن

درباره انجمن

انجمن حمایت از بیماران سرطانی پژواک طاهر تبریزبموجب آگهی تاسیس رسمی بشماره  888/ ث 10402/87 مورخه 2/5/1387 در تاریخ  1/5/1387 تحت شماره 931 به ثبت رسیده ، به همت نه نفر اساتید دانشگاه وجمعی از خیرین شهر تبریز با سرمایه اولیه 2،000،000 میلیون ریال تاسیس گردیده است.

این انجمن دارای پروانه  فعالیت معتبرسازمانهای مردم نهاد بشماره  پروانه 62848 مورخه 23/3/95 ازمرجع قانونی  میباشد .

انجمن از بدو تاسیس دارای اساسنامه مصوب و معتبر ،  سال مالی ، بیلان عملکرد و حسابرس مستقل میباشد .

بموجب ماده 2 اساسنامه ” موضوع فعالیت : کلیه ی فعالیت های انجمن غیر سیاسی ، غیر  انتفاعی و غیر دولتی است ”  و

نیز بموجب ماده  9 اساسنامه اهداف انجمن عبارتند از :

  • اطلاع رسانی در مورد بیماری های سرطانی – طرق پیشگیری و درمان .
  • شناسایی و حمایت و راهنمایی بیماران به مراکز تخصصی و درمان .
  • بررسی وضعیت مالی بیماران و کمک به بهبود وضعیت آنها و تامین رفاه بیماران و خانواده آنها .
  • کمک و تامین هزینه های درمانی بیماران نیازمند .
  • کمک مالی و پشتیبانی به خانواده بیماران و جلوگیری از فرو پاشی و انهدام آنها .
  • همکاری با وزارت بهداشت و درمان و دیگر مراکز آموزشی و درمانی .
  • کمک به گسترش مراکز درمانی و خرید تجهیزات مورد نیاز .
  • ایجاد مراکز مشاور درمانی و روان درمانی برا ی خانواده و بیماران سرطانی .
  • تامین نیروی متخصص در حوزه تغذیه خاص بیماران سرطانی .
  • ایجاد مراکز تحقیقاتی و حمایت و پشتیبانی از طرح ها و تحقیقات در مورد سرطان .