اسامی هیات مدیره و امنا

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در انجمن
1 آقای دکترجلیل  واعظ قراملکی رییس هییت مدیره
2 خانم  لیلا نوزمانی نایب رییس هییت مدیره
3 آقای  حاج علی غفوری القلندیس عضو هییت مدیره و خزانه دار
4 آقای مهندس میر ابوالفضل حسنی عضو هییت مدیره
5 آقای دکتر سید مهدی گلابی عضو هیات امنا
6 آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی عضو هیات امنا
7 آقای دکتر محمد باقر بهشتی عضو هیات امنا
8 آقای دکتر شکور اکبر نژاد عضو هیات امنا
9 آقای دکتر محمدعلی حسین پور فیضی عضو هیات امنا
10 آقای مهندس میر طاهر موسوی عضو هیات امنا
11 آقای حاج محمد  حسین باقری فیروز سالاری عضو هیات امنا
12 آقای صمد پاکپور باشسیز بازرس اصلی
13 آقای مهندس اسمعیل چراغ نیا بازرس علی البدل
14 آقای دکتر سید مصطفی اعرج خدایی مدیر عامل ( خارج از هیات امنا)
15   آقای دکتر صادق پورابراهیم عضو هیات امنا
16 آقای دکتر محمد حسین صومی عضو هیات امنا
17 خانم دکتر  بدرالسادات رهنما عضو هیات امنا
18 خانم دکتر زهره صناعت عضو هیات امنا
19 آقای دکتر علی رضا نیکانفر عضو هیات امنا
20   آقای دکتر جمال عیوضی ضیایی عضو هیات امنا
21 آقای دکتر مسعود پورعیسی عضو هیات امنا
22  آقای دکتر محمود بهشتی عضو هیات امنا
23 آقای دکتر اباسعد قره داغی عضو هیات امنا
24 آقای دکتر شهریار هاشم زاده عضو هیات امنا
25 خانم نرگس غلامی عضو هیات امنا
26  آقای دکتر عطا ءاله ابراهیم ادهمی عضو هیات امنا
27 آقای ناصر اسلامی عضو هیات امنا
28 خانم سولماز علی پور عضو هیات امنا
29 خاانم صونیا اندیش عضو هیات امنا
30 آقای دکتر بهنام نصیری مطلق عضو هیات امنا
31 خانم فریده حقیقی ارسی عضو هیات امنا
32 آقای مهندس احمد منصوری عضو هییت مدیره
33 آقای مهندس محمد زیدی عضو هییت مدیره علی البدل
34 آقای دکتر سید جواد حسام السادات عضو هییت مدیره علی البدل
35 آقای مهندس علی حداد عضو هیات امنا
36 آریا گروسی عضو هیات امنا