جستجوی پزشکان

اسامی هیات مدیره و امنا

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در انجمن
1 آقای دکترجلیل  واعظ قراملکی  رییس هییت مدیره
2 خانم  لیلا نوزمانی نایب رییس هییت مدیره
3 آقای مهندس حاج علی غفوری القلندیس عضو هییت مدیره و خزانه دار
4 آقای حاج محمد  حسین باقری فیروز سالاری عضو هییت مدیره
5 آقای مهندس میر ابوالفضل حسنی عضو هییت مدیره
6 خانم فریده حقیقی ارسی مدیر عامل
7 آقای صمد پاکپور باشسیز  بازرس اصلی
8 آقای مهندس اسمعیل چراغ نیا بازرس علی البدل
9 آقای دکتر سید مهدی گلابی عضو هیات امنا
10 آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی عضو هیات امنا
11 آقای دکتر محمد باقر بهشتی عضو هیات امنا
12 آقای دکتر شکور اکبر نژاد عضو هیات امنا
13 آقای دکتر محمدعلی حسین پور فیضی عضو هیات امنا
14 آقای مهندس میر طاهر موسوی عضو هیات امنا
15 آقای دکتر اکبر صادق زاده  فسقندیس عضو هیات امنا
16  آقای دکتر سید کاظم مدائین  شیشوان عضو هیات امنا
17   آقای دکتر صادق پورابراهیم عضو هیات امنا
18 آقای دکتر محمد حسین صومی عضو هیات امنا
19 خانم دکتر  بدرالسادات رهنما عضو هیات امنا
20 خانم دکتر زهره صناعت عضو هیات امنا
21 آقای دکتر علی رضا نیکانفر عضو هیات امنا
22   آقای دکتر جمال عیوضی ضیایی عضو هیات امنا
23 آقای دکتر مسعود پورعیسی عضو هیات امنا
24  آقای دکتر محمود بهشتی عضو هیات امنا
25 آقای دکتر اباسعد قره داغی عضو هیات امنا
26 آقای دکتر شهریار هاشم زاده عضو هیات امنا
27 خانم نرگس غلامی عضو هیات امنا
28  آقای دکتر عطا ءاله ابراهیم ادهمی عضو هیات امنا
29 آقای جلیل رهنما نیا عضو هیات امنا
30 خانم سولماز علی پور عضو هیات امنا
31 خاانم صونیا اندیش عضو هیات امنا
32 آقای دکتر بهنام نصیری عضو هیات امنا