پرداخت قبض آنلاین از طریق درگاه اینترنتی

30پرداخت قبض هزار تومانی

2000

پرداخت قبض دو هزار تومانی

5000

پرداخت قبض پنج هزار تومانی

10000

پرداخت قبض ده هزار تومانی

20000

پرداخت قبض بیست هزار تومانی

50000

پرداخت قبض پنجاه هزار تومانی

100000

پرداخت قبض صد هزار تومانی

1000000

پرداخت قبض یک میلیون تومانی