واریز به شماره حساب_کارت به کارت

ردیف نام بانک کد بانک شماره حساب شماره شباء شماره کارت شماره تلفن و رییس بانک
1 بانک ملی دانشگاه 4544 0200481566008 700170000000200481566008IR 6037991199526165 اصغر کاوسی خسروشاهی

04133333999

2 بانک ملی دانشگاه 4544 0105197012002 040170000000105197012002IR 6037991199526157 اصغر کاوسی خسروشاهی

04133333999

3 بانک شهر شهرداری 250 700810058233 390610000000700810058233IR 5047061090015666 اکبر اسدی پاکدل

04135570028

4 بانک شهر شهرداری 250 100810184563 710610000000100810184563 5047061090015138 اکبر اسدی پاکدل

04135570028

5 بانک مهر اقتصاد 7830 783087378349481 ——- ——- احمدعلی علی زاده

04135565005

6 بانک مهر اقتصاد 7830 783086978349481 ——- ——- احمدعلی علی زاده

04135565005

7 بانک مهر اقتصاد 7830 7830819783494819 ——- ——- احمدعلی علی زاده

04135565005

8 بانک مهر اقتصاد 7830 783030783494813 ——- ——- احمدعلی علی زاده

04135565005

9