آگهی های ثبتی

آگهی ثبتی

بموجب آگهی تغییرات موسسه انجمن حمایت از بیماران سرطانی پژواک طاهر تبریزبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  31/06/1396 واخذ مجوز شماره 267487 مورخ 14/10/1396 فرمانداری شهرستان تبریز به شرح پیوست اعضاء هیات مدیره بمدت دوسال و بازرس اصلی و  علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند .

Image

آگهی تغییرات ثبتی

بموجب آگهی تغییرات موسسه انجمن حمایت از بیماران سرطانی پژواک طاهر تبریزبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  31/06/1396 واخذ مجوز شماره 267487 مورخ 14/10/1396 فرمانداری شهرستان تبریز عناوین  اعضاء هیات مدیره مشخص و  آقای سید مصطفی اعرج خدایی ( خارج از هییت مدیره )به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند .

آدرس انجمن از محل قبلی به محل جدید در اساسنامه اصلاح گردید

Image0001

 

آگهی تغییرات ثبتی

بموجب آگهی تغییرات موسسه انجمن حمایت از بیماران سرطانی پژواک طاهر تبریزتحت شماره 21278 در صفحه 127 مورخ 09/01/1397 در روزنامه رسمی درج گردید .

Image0002